Program Sygma Daya Insani

Personal Selling

Personal Selling
Personnal Selling adalah Personal Selling adalah program penjualan yang sifatnya lisan, baik kepada seseorang ataupun lebih dengan media bertatap muka langsung atau menggunakan Social Media.